HOME  |  Taalmaatjes

Taalmaatjes

http://vrijwilligers.nunspeet.nl/plaat.php?fileid=320492&f=748b251e97b0404d06811108ae5c5f4274f91430242c3fbcb9c7f18e00541d3cb259be5bd40ed47fcef4086d5099908a5942f3f0c561de8ffc7168ccbc53e4f9Wat is een taalmaatje?

Als taalmaatje bied je wekelijks een anderstalige, gedurende anderhalf à twee uur, ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse taal en cultuur/gewoonten. Als taalmaatje maak je vaak het verschil. De anderstalige heeft meestal nog geen of maar een klein netwerk. Je zult zien dat anderstaligen zich steeds zekerder voelen en zich gemakkelijker bewegen in de maatschappij naarmate ze hun participatiedoelen bereiken en meer Nederlandse woorden kennen. Dit is (mede) te danken aan het taalcontact met de taalmaatjes!

Waarom taalcoaching?

Taalcoaching is ontzettend belangrijk en waardevol. Vrijwillige taalcoaching kan een wereld van verschil betekenen in iemands leven. Zo kunnen anderstaligen dankzij vrijwillige taalcoaching beter meedoen in de maatschappij en ontstaat er wederzijds meer begrip en verbinding. De kracht, het talent en het doel van de anderstalige is daarbij het uitgangspunt. Na een taaltraject kunnen deelnemers bijvoorbeeld makkelijker formeel onderwijs volgen of vinden ze sneller (vrijwilligers)werk. Regelmatig ontstaan warme vriendschappen en uitbreidingen van sociale netwerken door dit vrijwilligerswerk.

Wie behoren tot de doelgroep?

Iedere anderstalige kan zich bij Taalmaatjes Nunspeet aanmelden voor taalbegeleiding, onafhankelijk van zijn/haar taalniveau. De anderstalige aan wie een taalmaatje wordt gekoppeld kan afkomstig zijn uit alle windstreken van de wereld en om verschillende redenen in Nederland wonen. Je kunt aan iemand gekoppeld worden die immigrant of vluchteling is, hoog- of laagopgeleid is of afkomstig is uit een cultuur die veel of weinig verschilt van de onze. Sommige anderstaligen spreken al redelijk goed Nederlands, anderen nog niet (zo goed). De taalmaatjes in Nunspeet worden altijd gekoppeld aan een anderstalige die een verblijfsstatus heeft en in Nunspeet woont.

Hoe ziet het taaltraject eruit?

Het taaltraject start met de vraag van de anderstalige die Nederlands wil leren. De coördinator houdt een intakegesprek met de anderstalige en kijkt wat de behoeftes en het taalniveau zijn van de anderstalige. Vervolgens zoekt de coördinator een taalmaatje dat matcht met de anderstalige. Ook met nieuwe taalmaatjes wordt een intakegesprek gehouden voordat ze aan de slag gaan als taalmaatje. Een taalkoppel spreekt over het algemeen één keer in de week af, meestal bij de anderstalige thuis. Of het taalkoppel gaat samen iets ondernemen in ‘het Nunspeetse’. Het gaat niet enkel om het leren spreken van de Nederlandse taal, maar ook om het ervaren van de Nederlandse cultuur en gewoonten. Zo leert de anderstalige de cultuur ‘vanuit de huiskamer’ kennen en wordt gaandeweg de taal geleerd. Andersom komt het taalmaatjes veel te weten over het land en de cultuur van ‘zijn’ anderstalige en ontstaat er meer wederzijds begrip.  Na ongeveer 1 à 1½ jaar eindigt het taaltraject. Het taalmaatje en de anderstalige worden ontkoppeld. Uiteraard kan er nog (informeel) contact tussen taalmaatje en anderstalige blijven bestaan.

Verantwoordingsplicht

Elke organisatie heeft een verantwoordingsplicht om aan te tonen welke persoonsgegevens zij van u bewaard, waarvoor zij deze persoonsgegevens bewaard en hoe zij met uw persoonsgegevens om gaat. In het privacy-statement van Taalmaatjes Nunspeet staan al deze aspecten omschreven.

In ons privacy-statement staan al deze aspecten omschreven; klik hier voor ons privacy-statement.


Heb je interesse om taalmaatje te worden, neem dan contact op met de coördinator Taalmaatjes Nunspeet. Wil je eerst meer informatie, maak dan een afspraak of loop op dinsdag binnen bij het Servicepunt Vrijwilligers in  Veluvine aan de F.A. Molijnstraat 186 (begane grond, kamer 0.20).