HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie.

Inspraakorgaan voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie

De adviesraad is het inspraakorgaan in het kader van burgerparticipatie en cliëntenparticipatie, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. De raad bestaat naast de voorzitter uit ten minste tien en maximaal veertien leden en heeft de beschikking over een ambtelijk secretaris. Bij de samenstelling van de adviesraad wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling, wat betreft betrokkenheid bij vraagstukken van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. De adviesraad bestaat uit onafhankelijke leden die op persoonlijke titel en vanuit een brede invalshoek participeren in de adviesraad, met aantoonbare affiniteit voor één of meerdere vormen van ondersteuning met betrekking tot: WMO (algemene en individuele voorzieningen), jeugdhulp (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet).